AVG @ MailFlowr


Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De AVG versterkt de rechten die individuen hebben met betrekking tot persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en probeert wetten voor gegevensbescherming te verenigen in Europa, ongeacht waar die gegevens worden verwerkt.
MailFlowr is volledig toegewijd aan de naleving van de AVG. We willen onze klanten ook helpen met hun AVG-compliancetraject door robuuste privacy- en beveiligingsbeschermingen te bieden die in alle MailFlowr-services zijn ingebouwd.

FAQ

Voor wie is de AVG van toepassing?
De AVG is van toepassing op alle entiteiten en personen in de EU en op entiteiten en individuen, al dan niet in de EU gevestigd, die de persoonsgegevens van EU-burgers verwerken. De AVG definieert persoonlijke gegevens als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is een brede definitie en bevat gegevens die duidelijk persoonlijk zijn (zoals de naam van een persoon of contactgegevens) en gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​persoon indirect te identificeren (zoals het IP-adres van een persoon).

Wat is de rol van MailFlowr onder AVG?
We fungeren als zowel een gegevensverwerker als een gegevenscontroller onder de AVG.
MailFlowr als gegevensverwerker: wanneer klanten onze producten en services gebruiken om persoonsgegevens uit de EU te verwerken, fungeren wij als een gegevensverwerker. Wij zullen bijvoorbeeld verwerker zijn van persoonsgegevens en informatie van de EU die ons wordt toegestuurd. Dit betekent dat we, naast het naleven van de instructies van onze klanten, moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen die rechtstreeks van toepassing zijn op verwerkers onder de AVG.
MailFlowr als gegevensbeheerder: wij fungeren als gegevensbeheerder voor de EU-klantinformatie die we verzamelen om onze producten en services te leveren en om klanten op tijd te ondersteunen. Klantinformatie omvat zaken zoals klantnaam en contactgegevens.


Wat hebben we gedaan om te voldoen aan AVG?
We hebben een uitgebreide analyse van onze activiteiten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwe vereisten van de AVG. Met de hulp van externe adviseurs hebben we onze producten en services, klantvoorwaarden, privacykennisgevingen en afspraken met derden gecontroleerd op naleving van de AVG. We kunnen bevestigen dat we volledig aan de AVG voldoen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan we van onze klanten?
We slaan gegevens op die klanten ons vrijwillig hebben gegeven. In onze rol als gegevensbeheerder kunnen we bijvoorbeeld contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer of fysiek adres, verzamelen en opslaan wanneer klanten zich aanmelden voor onze producten en diensten of ondersteuning zoeken. We kunnen ook andere identificerende informatie van onze klanten verzamelen.
We fungeren afzonderlijk als een gegevensverwerker wanneer klanten onze producten en services gebruiken om persoonsgegevens uit de EU te verwerken. Klanten bepalen welke persoonlijke gegevens, indien aanwezig, worden geüpload naar onze producten en diensten. Klanten hebben de volledige controle over hun persoonlijke gegevens.

Wat is de gegevensverwerkingsovereenkomst van MailFlowr?
Klanten die EU-persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om te voldoen aan de privacy- en beveiligingsvereisten van de AVG. Als onderdeel hiervan moeten zij ervoor zorgen dat de leveranciers die zij gebruiken om de persoonsgegevens van de EU te verwerken, ook beschikken over privacy- en beveiligingsbeschermingen. Onze Verwerkersovereenkomst schetst de privacy- en beveiligingsbeschermingen die we hebben. We zijn toegewijd aan de naleving van AVG en aan het helpen van onze klanten bij het naleven van de AVG wanneer zij onze services gebruiken. Daarom hebben we onze Verwerkersovereenkomst beschikbaar gemaakt voor al onze klanten.

Moet ik de Verwerkersovereenkomst van MailFlowr ondertekenen?
Om onze producten en diensten te gebruiken, moet u onze Verwerkersovereenkomst accepteren. Door u aan te melden voor onze producten en services, ging u akkoord met onze servicevoorwaarden. Daarom accepteert u automatisch de Verwerkersovereenkomst van MailFlowr en hoeft u geen afzonderlijk document te ondertekenen

Kan ik de MailFlowr Verwerkersovereenkomst met mijn klanten delen?
Ja. De Verwerkersovereenkomst is publiekelijk beschikbaar en u kunt deze met uw klanten delen om onze beveiligingsmaatregelen en andere voorwaarden te bevestigen.

Hoe gaat MailFlowr om met verwijderingsverzoeken?
U hebt de mogelijkheid om informatie in onze producten en diensten te verwijderen of te verwijderen. U kunt uw account ook op elk gewenst moment deactiveren binnen uw accountinstellingen.

Hoe krijg ik toegang tot al mijn gegevens en draag ik ze over naar een andere provider?
Als u inhoud van uw account moet openen en downloaden, hebben we een aantal verschillende opties voor u beschikbaar. Deze informatie is te vinden op ourData Portability-pagina.
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2018

Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens is een weerspiegeling van de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming ("AVG") zoals deze van kracht is vanaf 25 mei 2018. De producten en diensten van MailFlowr die worden aangeboden in de Europese Unie zijn klaar voor AVG en deze verwerkersovereenkost biedt u de nodige documentatie van deze bereidheid.
Deze verwerkersovereenkomst is een addendum bij de klantvoorwaarden ("verwerkersovereenkomst") tussen MailFlowr en de Klant. De klant neemt deze verwerkersovereenkomst op namens zichzelf en, voor zover vereist door Wetten op gegevensbescherming.
In naam van en namens zijn geassocieerde ondernemingen.
De partijen zijn het als volgt eens:

1. Definities


In deze verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Betrokkene
Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Verwerker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Sub-verwerker
Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Bijzondere Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
Diensten
betekent elk product of elke dienst die door MailFlowr aan de Klant wordt geleverd overeenkomstig en meer in het bijzonder beschreven in de offerte / onderliggende opdracht.
Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Derden
Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.
Meldplicht Datalekken
De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
Medewerkers
Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
Onderliggende opdracht
De opdracht / offerte zoals deze door klant getekend is.
Verwerkersovereenkomst
Deze verwerkersovereenkomst.
Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens van gevoelige aard
Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
• Bijzondere persoonsgegevens
• Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude
Verwerken / Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.

2. Toepasselijkheid en looptijd

2.1 Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door Klant als Verantwoordelijke.

2.2 Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor Klant verwerken. Het is niet mogelijk om deze verwerkersovereenkomst tussentijds op te zeggen.

2.3 Artikel 6 en 7 van deze verwerkersovereenkomst blijven gelden, ook nadat de verwerkersovereenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

2.4 Deze verwerkersovereenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van de Onderliggende opdracht. Indien de verwerkersovereenkomst strijdig is met de Onderliggende opdracht, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven de Onderliggende opdracht.

2.5 Klant gaat ermee akkoord dat
(i) het zal voldoen aan zijn verplichtingen als Verwerkingsverantwoordelijke onder Wetten voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en eventuele verwerkingsinstructies die het aan MailFlowr geeft;
(ii) het kennisgevingen heeft gedaan en verkregen (of verkrijgt) alle toestemmingen en rechten die nodig zijn op grond van Wetten voor gegevensbescherming voor MailFlowr om Persoonsgegevens te verwerken en de Services te leveren in overeenstemming met de Onderliggende opdracht en deze verwerkersovereenkomst.

Verwerking


3.1 Tussen MailFlowr en de Klant is de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens en zal MailFlowr Persoonsgegevens uitsluitend verwerken als een Verwerker namens de Klant.

3.2 MailFlowr Verwerkt Persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
(i) verwerking om de Services uit te voeren in overeenstemming met de Onderliggende opdracht;
(ii) verwerking om de nodige stappen te ondernemen voor de uitvoering van de Onderliggende opdracht;
(iii) om te voldoen aan andere redelijke instructies die door Klant zijn verstrekt voor zover deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst en alleen in overeenstemming met door de Klant gedocumenteerde wettige instructies. De partijen zijn het erover eens dat deze verwerkersovereenkomst en de Onderliggende opdracht de volledige en definitieve instructies van de klant aan MailFlowr met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de verwerking buiten de reikwijdte van deze instructies (indien van toepassing) bevatten, vereisen een voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de klant en MailFlowr.

3.3 MailFlowr verwerkt Klantgegevens die door Klant zijn verstrekt. Dergelijke Klantgegevens kunnen speciale categorieën gegevens bevatten, afhankelijk van hoe de Services door de Klant worden gebruikt. De Klantgegevens kunnen onderhevig zijn aan de volgende procesactiviteiten:
(i) opslag en andere verwerking die nodig zijn om de aan de Klant verleende Diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren;
(ii) om klanten en technische ondersteuning te bieden;
(iii) openbaarmakingen zoals vereist door de wet of anderszins uiteengezet in de Onderliggende opdracht.


3.4 Niettegenstaande enige anders luidende bepaling in de verwerkersovereenkomst of Onderliggende opdracht, erkent de Klant erkent dat MailFlowr het recht heeft om gegevens te gebruiken en bekend te maken met betrekking tot en in verband met de werking, ondersteuning en / of gebruik van de Services voor zijn legitieme doeleinden. Zakelijke doeleinden, zoals facturering, accountbeheer, technische ondersteuning, productontwikkeling en verkoop en marketing. Voor zover dergelijke gegevens worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder Wetten voor gegevensbescherming, is MailFlowr de Verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke gegevens en zal deze gegevens dienovereenkomstig verwerken in overeenstemming met Wetten op gegevensbescherming.

3.5 De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Klant. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Klant moet er voor zorgen dat het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk is vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij MailFlowr.
3.6 Klant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens.

4. Sub-verwerkers

3.1 Klant gaat ermee akkoord dat MailFlowr Sub-verwerkers inschakelt om namens Klant persoonsgegevens te verwerken. De Sub-verwerkers die momenteel door MailFlowr worden gebruikt en die door de Klant zijn geautoriseerd, kunnen worden opgevraagd

3.2 MailFlowr zal:
(i) een schriftelijke overeenkomst aangaan met de Sub-verwerkers die gegevensbeschermingsbepalingen oplegt die van de Sub-verwerker eisen dat deze de Persoonlijke Gegevens beschermen volgens de norm die is voorgeschreven door Wetten omtrent gegevensbescherming;
(ii) verantwoordelijk blijven voor de nakoming van de verplichtingen van deze gegevensbeschermingsautoriteit en voor alle handelingen of nalatigheden van de Sub-verwerkers waardoor MailFlowr zijn verplichtingen uit hoofde van deze DPA niet nakomt.

3.3 MailFlowr zal de Klant een redelijke voorafgaande kennisgeving (waarvoor e-mail volstaat) verstrekken indien Sub-verwerkers worden toegevoegd of verwijderd.

3.4 De Klant kan schriftelijk bezwaar maken tegen de aanstelling door MailFlowr van een nieuwe Sub-verwerkers op redelijke gronden in verband met gegevensbescherming door MailFlowr o nmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van MailFlowr in overeenstemming met paragraaf 3.3. Een dergelijke kennisgeving moet de redelijke gronden voor het bezwaar toelichten. In een dergelijk geval zullen de partijen dergelijke bedenkingen te goeder trouw bespreken met het oog op het bereiken van een commercieel redelijke oplossing. Als dit niet mogelijk is, kan elke partij de toepasselijke Services beëindigen die niet door MailFlowr kunnen worden geleverd zonder gebruik te maken van de tegenpartij die is opgeworpen tegen de nieuwe Sub-verwerker.

4. Beveiliging

4.1 MailFlowr zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven om Persoonsgegevens te beschermen tegen beveiligingsincidenten en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

4.2 MailFlowr zal ervoor zorgen dat elke persoon die door MailFlowr geautoriseerd is om Persoonsgegevens (inclusief zijn personeel, agenten en onderaannemers) te verwerken, een gepaste geheimhoudingsplicht (contractueel of wettelijk verplicht) heeft.

4.3 Bij het zich bewust worden van een Beveiligingsincident, zal MailFlowr de Klant inlichten en tijdig informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident als het bekend wordt of redelijkerwijze door de Klant wordt gevraagd. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdek

4.4 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd verantwoordelijkheid van de Klant.

4.5 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd verantwoordelijkheid van de Klant.

4.6 De klant erkent dat de beveiligingsmaatregelen onderhevig zijn aan technische vooruitgang en ontwikkeling en dat MailFlowr de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd kan bijwerken of wijzigen op voorwaarde dat dergelijke updates en wijzigingen niet leiden tot verslechtering van de algehele beveiliging van de door de klant gekochte services.

5. Beveiligingsrapporten en audits

5.1 Op schriftelijk verzoek van de Klant verstrekt MailFlowr (op vertrouwelijke basis) kopieën van documentatie die redelijkerwijs door de Klant is vereist om de naleving door MailFlowr van deze DPA te verifiëren. MailFlowr zal verder schriftelijke antwoorden verstrekken (op vertrouwelijke basis) op alle redelijke verzoeken om informatie door de Klant, inclusief antwoorden op informatiebeveiligings- en controlevragenlijsten, die de Klant (redelijkerwijs aanvaard) nodig acht om MailFlowr naleving van deze DPA te bevestigen, op voorwaarde dat de Klant zal dit recht niet meer dan eens per jaar uitoefenen.

6. Geheimhoudingsplicht

6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Klant staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Klant vrijwaart MailFlowr ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan MailFlowr worden opgelegd ten gevolge van het handelen van Klant.
7.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze verwerkersovereenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze verwerkersovereenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden

8. Teruggave of verwijdering van gegevens

8.1 Bij deactivering van de Services worden alle Persoonsgegevens verwijderd, behalve persoonlijke gegevens die staan op back-up en gearchiveerd systemen, die dergelijke Persoonlijke gegevens zal MailFlowr veilig isoleren en beschermen tegen verdere verwerking, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

8. Samenwerking

8.1 Voor zover Klant niet in staat is om zelfstandig toegang te hebben tot de relevante Persoonsgegevens binnen de Diensten, zal MailFlowr (op kosten van de Klant) rekening houdend met de aard van de verwerking redelijke medewerking verlenen om Klant te helpen met passende technische en organisatorische maatregelen te nemen (voor zover mogelijk) om te reageren op verzoeken van individuele personen of toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op grond van de verwerkersovereenkomst. In het geval dat een dergelijk verzoek rechtstreeks aan MailFlowr wordt gedaan, zal MailFlowr niet rechtstreeks op dergelijke communicatie reageren zonder voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij dit wettelijk verplicht is. Als MailFlowr op een dergelijk verzoek moet reageren, zal MailFlowr de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en een kopie van het verzoek verstrekken, tenzij dit wettelijk is verboden.

8.2 Voor zover MailFlowr vereist is krachtens de Wet Bescherming Gegevens, verstrekt MailFlowr (op kosten van de Klant) redelijkerwijs gevraagde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens door MailFlowr onder de Overeenkomst om de Klant in staat te stellen gegevensbeschermingsimpactbeoordelingen of voorafgaand overleg met gegevensbeschermingsautoriteiten uit te voeren zoals vereist door de wet.

9. Diversen

9.1 Afgezien van de wijzigingen die door deze verwerkersovereenkomst worden aangebracht, blijft de Onderliggende opdracht onveranderd en volledig van kracht. Als er enige tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Onderliggende Opdracht en de verwerkersovereenkomst, dan heeft deze verwerkersovereenkomst voorrang voor dat conflict.

9.2 Deze verwerkersovereenkomst is een onderdeel van en opgenomen in de Onderliggende Opdracht, dus verwijzingen naar "verwerkersovereenkomst" in de onderliggende Opdracht zullen deze verwerkersovereenkomst omvatten.

9.3 In geen geval zal een partij zijn aansprakelijkheid beperken met betrekking tot de gegevensbeschermingsrechten van een individu onder deze verwerkersovereenkomst of anderszins.

9.4 Deze gegevensbeschermingsovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wet en jurisdictiebepalingen in de overeenkomst, tenzij anders vereist door gegevensbeschermingswetten.

Hoe kan ik mijn inhoud / gegevens downloaden van de services van MailFlowr?


We hebben op elk gewenst moment een aantal verschillende bronnen om uw gegevens te openen.

U kunt alle antwoorden van interne gebruikers kopiëren met Cc of Bcc naar elk e-mailadres met een workflow.

Terwijl u e-mails doorstuurt naar het e-mailplatform van MailFlowr, kunt u op elk gewenst moment een kopie van inkomende e-mails achterlaten op uw server.

U kunt elke mail als EML exporteren

U kunt de MailFlowr-API gebruiken om toegang te krijgen tot alle opgeslagen gegevens in uw MailFlowr-account, inclusief e-mails, klantgegevens en MailFlowr-gebruikers.

Neem contact met ons op om een ​​volledige database-export van al uw gegevens te ontvangen. Hiervoor moeten we wel kosten rekenen omdat dit geen standaard functionaliteit is.

Ga naar het helpcentrum van MailFlowr-e-mailplatform of neem contact met ons op om hulp te krijgen met een van bovenstaande.

Vul onderstaande gegevens in voor meer info, vrijblijvende brainstormsessie of gratis demo versie